Firma

wiatrak

Elektrownia Wiatrowa EOL Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w grudniu 2009r. pod nazwą EKO Energie Sp. z o.o. Spółka została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354018.

W dniu 19 grudnia 2012r. Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe „MOSTY” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, nabyła 100% udziałów
w Spółce. W dniu 9 stycznia 2013r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło aktualny tekst jednolity umowy spółki.

Spółka jest podmiotem specjalnego przeznaczenia, którego zadaniem jest przygotowanie, zrealizowanie budowy i prowadzenie działalności operacyjnej w sektorze produkcji energii odnawialnej. Począwszy od grudnia 2009r. prowadzi działania, zmierzające do uruchomienia zlokalizowanej w miejscowości Wyszyny Kościelne, powiat Mława farmy wiatrowej EOL Bis. Zamierzeniem Spółki jest rozpoczęcie produkcji energii w IV kwartale 2014r.

Elektrownia Wiatrowa EOL Bis Spółka z o.o. jest jedną ze spółek należących grupy kapitałowej Warszawskiego Przedsiębiorstwa Mostowego „MOSTY” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, na którą składają się między innymi podmioty takie jak:

– Elektrownia Wiatrowa EOL Spółka z o.o.,

– Elektrownia Wiatrowa EOL Tris Spółka z o.o.,

– Elektrownia Wiatrowa ZONDA Spółka z o.o.,

– Ekologiczne Gospodarstwo Rolne „MOSTY” Spółka z o.o.,

– Elektrownia Wiatrowa SKIRON Spółka z o.o.,

– Elektrownia Wiatrowa B 2MW Spółka z o.o.,

– Elektrownia Wiatrowa EOL Quattro Spółka z o.o.,

– Elektrownia Wiatrowa EOL Cinque Spółka z o.o.

Kapitały własne grupy kapitałowej sięgają ok. 30 milionów PLN.

Działalność biznesowa grupy skoncentrowana jest w dwóch obszarach. Pierwszym, budownictwa inżynieryjnego, stanowiącym obecnie główne źródło dochodów grupy oraz drugim – segmencie produkcji energii odnawialnej.

(więcej…)